1 Tall og variabler

Studenten skal kunne Kapittel 1

  • gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall

  • definere og benytte de anerkjente skrivemåtene for åpne, halvåpne og lukkede intervaller

  • skrive mengder på listeform

  • regne med sum, differanse, produkt og kvotient av brøker og brudne brøker

  • regne med potenser med rasjonale eksponenter

  • anvende regneregler for potenser, kvadratrøtter, n-te røtter og røtter skrevet som potenser