4 Rette linjer og grafer

Studenten skal kunne Kapittel 4

  • benytte begrepet funksjon og angi definisjonsmengde og verdimengde til funksjoner

  • tegne grafer til funksjoner i kartesiske koordinatsystemer i to dimensjoner

  • regne med lineære funksjoner og andregradsfunksjoner og bestemme nullpunktene til disse

  • løse likninger, likningssystemer og ulikheter grafisk