17 Integrasjonsmetoder

Studentene skal kunne Sinus_kapittel 17.jpg

  • beregne integraler numerisk ved rektangelmetoden, trapesmetoden og Simpsons metode
  • beregne integraler ved hjelp av antiderivasjon, substitusjon, delvis integrasjon og delbrøkoppspalting av rasjonale funksjoner med lineære nevnere
  • beskrive forskjeller mellom analytisk og numerisk integrasjon og ha en forståelse for muligheter og begrensninger de forskjellige metodene gir
  • gjøre rede for praktiske tolkninger av bestemte integraler
  • beregne volumet av omdreiningslegemer med skivemetoden