3 Linjer og grafer

Studentene skal kunne Sinus_kapittel 3.jpg

  • benytte begrepet funksjoner og angi definisjonsmengde og verdimengde til funksjoner
  • tegne grafer til funksjoner i kartesiske koordinatsystemer i to dimensjoner
  • regne med lineære funksjoner og andregradsfunksjoner og bestemme nullpunktene til disse
  • løse likninger, likningssystemer og ulikheter grafisk