2 Likninger og ulikheter

Studentene skal kunne Sinus_kapittel 2.jpg

  • definere og benytte de anerkjente skrivemåtene for åpne, halvåpne og lukkede intervaller
  • gjøre rede for begrepene grunnmengde, delmengde, komplementmengde, disjunkte mengder og den tomme mengde
  • bruke venndiagram og forklare union og snitt av mengder
  • løse førstegradslikninger med en og to ukjente
  • løse enkle og doble ulikheter