1 Tall og variabler

Studentene skal kunne Sinus_kapittel 1.jpg

  • gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall
  • skrive mengder på listeform
  • regne med sum, differens, produkt og kvotient av brøker og brudne brøker
  • anvende parenteser og fortegnsregler
  • regne med potenser med rasjonale eksponenter
  • anvende regneregler for potenser, kvadratrøtter, n-te røtter og røtter skrevet som potenser