13 Vektorregning

Studenten skal kunne Kapittel 13

  • gjøre rede for og regne med vektorer gi på komponentform ved enhetsvektorer og på koordinatform

  • regne med parallelle vektorer og ortogonale vektorer

  • gjøre rede for og regne ut absoluttverdien til en vektor

  • bruke og tolke skalarproduktet, vektorproduktet og det skalare trevektorproduktet ved beregning av vinkler, areal og volum

  • bruke vektorregning for å finne liknings- og parameterframstillinger for linjer og plan