10 Trigonometriske likninger

Studenten skal kunne Kapittel 10

  • gjøre rede for og anvende det generelle vinkelbegrepet

  • løse enkle trigonometriske første- og andregradslikninger og ulikheter

  • gjøre rede for de generelle definisjonene av trigonometriske funksjoner og gi grafiske framstillinger av disse

  • benytte sammenhengene mellom de trigonometriske funksjonene i beregninger

  • regne ut eksakte sinus-, cosinus- og tangensverdier til en del vinkler