17 Følger og rekker

Studenten skal kunne Kapittel 17

  • gjøre rede for begrepene tallfølger og rekker

  • beregne sum av endelige aritmetiske og geometriske rekker

  • gjøre rede for begrepene konvergens og divergens

  • regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter og bestemme konvergensområdet